RETURN POLICY.

เราไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า สำหรับการจัดส่งไปยังต่างประเทศ

เงื่อนไขการส่งคืนสินค้า ต้องดำเนินการภายในประเทศที่ซื้อสินค้า
และติดต่อภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้าแล้ว

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
[email protected] หรือโทร +6699 216 4445

towerbox